Publikacje

Mariusz Tomasz Kłoda, Katarzyna Malinowska, Bartosz Malinowski, Małgorzata Polkowska, Regulacja górnictwa kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej, Studia Iuridica, 2021, no. 88,  DOI: 10.31338/2544-3135.si.2021-88.9

__

W Polsce od kilku lat trwają prace nad treścią ustawy o działalności kosmicznej. Do tej
pory projektodawca nie odniósł się bezpośrednio w treści projektowanego aktu prawnego
do zagadnienia górnictwa kosmicznego. W tym kontekście warto zadać następujące pytanie,
czy celowe i dopuszczalne w ujęciu międzynarodowego prawa kosmicznego oraz prawa
unijnego jest uregulowanie w przyszłej (polskiej) ustawie o działalności kosmicznej materii poszukiwania, pozyskiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych (space resources),
czyli tzw. górnictwa kosmicznego (space mining). W przypadku uregulowania górnictwa
kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej, Polska nie byłaby pierwszym
państwem, które tego dokonało. Omawiana problematyka została już uregulowana
w krajowym ustawodawstwie kosmicznym USA, Luksemburga, ZEA oraz Japonii.
W niniejszym artykule zostaną przeanalizowane zagadnienia górnictwa kosmicznego w ujęciu
dotychczasowych projektów polskiej ustawy o działalności kosmicznej oraz obcego
ustawodawstwa kosmicznego, górnictwa kosmicznego jako środka realizacji różnych celów
oraz zgodności górnictwa kosmicznego z międzynarodowym prawem kosmicznym i prawem.
__
 

Kaja Hopej,  Mariusz Tomasz Kłoda,  Katarzyna Malinowska, Bartosz Malinowski, Małgorzata Polkowska, Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wynikiAd Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 1, DOI: 10.53261/adastra20210103

__

W  ocenie Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego opracowanie treści ustawy o  działalności kosmicznej, która będzie miała charakter pionierski – jeśli chodzi o  system prawa polskiego nie jest  możliwe bez uważnego wsłuchania się w głos profesjonalistów i  przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego. Z tego względu w lutym 2021 r. grupa robocza zakończyła prace nad treścią „Ankiety dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej”. W raporcie przedstawiono oraz omówiono wyniki tej ankiety.

__

Całość artykułu dostępna tutaj >>

Polskie prawo kosmiczne – wyzwania i kompromisy,  Przegląd Sejmowy – artykuł przyjęty do druku