Strona główna

O nas

Na początku 2020 r. W ramach Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego (CSK ALK) w Warszawie powołano do życia Grupę Roboczą ds. Polskiego Prawa Kosmicznego (Task Force on Polish Space Law). Przewodniczącą Grupy została dr hab. Katarzyna Malinowska – prof. ALK, dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych ALK. Poza Przewodniczącą, w skład Grupy wchodzą Sekretarz – mgr Mariusz T. Kłoda, dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj., dr hab. Jakub Szlachetko, mgr Kaja Hopej oraz mgr Bartosz Malinowski. Członkami Grupy są zarówno prawnicy – akademicy z różnych ośrodków naukowych w Polsce (m.in. Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), jak i prawnicy – praktycy (m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN).

W odpowiedzi na podejmowane przez organy administracji publicznej działania zmierzające do uchwalenia ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, Grupa w ciągu dwóch lat przeprowadziła szereg analiz, opublikowała artykuły naukowe oraz raporty, a także zorganizowała i wzięła udział w licznych konferencjach naukowych, podczas których przedstawiła wyniki swoich badań.

Cel

Podstawowym celem Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego jest wsparcie administracji publicznej w zakresie opracowania tekstu projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz stworzenia spójnego polskiego prawa kosmicznego, które umożliwi szybki rozwój rodzimym przedsiębiorcom oraz przyciągnie do Polski inwestorów zagranicznych. W ocenie Grupy, przyszłe krajowe prawo kosmiczne powinno nie tylko być zgodne z międzynarodowym prawem kosmicznym (co oczywiste), lecz również powinno chronić interesy podmiotów polskiego sektora kosmicznego, w tym z udziałem kapitału zagranicznego oraz stanowić dźwignię rozwoju polskiego sektora kosmicznego.